Publications

Esther Tello Hernández, Pro defensione regni, Corona, Iglesia y fiscalidad durante el reinado de Pedro IV de Aragón (1349-1387), Madrid: ed. CSIC. 2020

Jordi Morelló, Pere Orti i Pere Verdés (eds.) Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval. Estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez, Barcelona, IMF-CSIC, 2018.

Manuel Sánchez (ed.), La deuda pública en la Cataluña Bajomedieval, Barcelona, IMF-CSIC, 2009.

Manuel Sánchez Martinez, Denis Menjot (coords.), Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales, Madrid: Casa de Velázquez, 2006

Manuel Sánchez, Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV (estudios sobre fiscalidad y finanzas reales y urbanas), Barcelona, IMF-CSIC, 2003.

Denis Menjot y Manuel Sánchez (eds.), La fiscalité des villes au Moyen Age. T. 4, La gestion de l'impôt (méthodes, moyens, résultats), Toulouse, ed. Privat, 2004.

Denis Menjot y Manuel Sánchez (eds.), La fiscalité des villes au Moyen Age. T. 3. La redistribution de l’impot, Lyon-Barcelona, ed. Privat, 2002

Denis Menjot y Manuel Sánchez (eds.), La fiscalité des villes au Moyen Age. T. 2. Les systèmes fiscaux, Toulouse, ed. Privat, 1999.

Denis Menjot y Manuel Sánchez (eds.), La fiscalité des villes au Moyen Age. T. 1. Étude des sources, Toulouse, ed. Privat, 1996.

Rosa Lluch, Pere Orti, Francesco Panero, Lluís To (eds.), Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna, Cherasco, 2015

Manuel Sánchez Martínez, M. Teresa Ferrer i Mallol, Josefina Mutgé Vives (coords.), La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana: actes del seminari celebrat a Barcelona, els dies 27 i 28 de novembre de 2003, Barcelona,

Monique Bourin, François Menant, Lluís To (coords.), Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300: échanges, prélèvements et consommation en Méditerranée occidentale, Rome: École française de Rome, 2014

Albert Reixach Sala, Finances públiques i mobilitat social a la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana: Girona, 1340-1440, Madrid: CSIC, 2018

Eduard Juncosa Bonet, Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona: creación y evolución de un dominio compartido (ca. 1118-1462), Madrid: CSIC, 2015

Jordi Morelló Baget (ed.), Financiar el reino terrenal: la contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media (siglos XIII-XVI), Madrid: CSIC, 2013

Max Turull Rubinat, El gobierno de la ciudad medieval: administración y finanzas en las ciudades medievales catalanas, Barcelona: CSIC, 2009

Pere Verdés Pijuan, Per ço que la vila no vage a perdició: la gestió del deute públic en un municipi català (Cervera 1387-1516), Barcelona: CSIC, 2004

Esther Redondo García, El fogatjament general de Catalunya de 1378, Barcelona: CSIC, 2002

Jordi Morelló Baget, Fiscalitat i deute públic en dues viles del camp de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV, Barcelona: CSIC, 2001

Pascual Ortega Pérez, Musulmanes en Cataluña: las comunidades musulmanas de las encomiendas templarias y hospitalarias de Ascó y Miravet (siglos XIV-XV), Barcelona: CSIC, 2000

Pere Orti Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona segles XII-XIV, Barcelona: CSIC, 2000

Lluís To Figueras, Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII), Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997

Maria Teresa Ferrer Mallol, Manuel Sánchez Martínez et al. (coords.), Negociar en la Edad Media (Négocier au Moyen Âge). Actas del Coloquio celebrado en Barcelona octubre de 2004, Barcelona: CSIC, 2005

Teresa Huguet-Termes, Pere Verdés Pijuan, Manuel Sánchez Martínez (coords.), Ciudad y hospital en el occidente europeo, 1300-1700, Lleida, Milenio, 2014

J.M. Salrach Marès, T. Montagut (dirs.), J. Ribas Solà, R. Sarobe Huesca, J. Vilaginés Segura,amb la col·laboració d'A. Martí, Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya Medieval, Col·lecció diplomàtica, segles IX-XI, Barcelona, Generalitat de Cata

Manuel Sánchez Martínez (coord.), El món del crèdit a la Barcelona medieval, Quaderns d'història, Barcelona 13, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat - Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, 2007

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more
ACCEPTAR